Dátum: 11.06.2019
Miesto: budova Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zasadačke Londýn (2. poschodie, blok B).   

Čas: 13:00 hod.


Zúčastnení:
ÚPVII - predseda PS1:  Milan Andrejkovič

Úrad priemyselného vlastníctva SR: Peter Jasenák, Vladimír Dropčo

Združenie samosprávnych krajov: Tibor Baďura

Ministerstvo zdravotníctva SR: Vladimír Vlk

NASES: Silvia Horváthová

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie: Marek Šurek

Ministerstvo kultúry SR: Veronika Vaculíková, Rastislav Machel

DITEC, a.s.: Martin Švoňavec

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Ján Horváth

Úrad pre verejné obstarávanie: Róbert Benko

NESS Slovensko, a.s.: Pavol Hlavačka

Ministerstvo hospodárstva SR: Marek Daniš

Ministerstvo vnútra SR: Pavol Suja

Únia miest Slovenska:  Peter Druga
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) + DEUS:  Peter Miazdra

ÚPVII:  Monika Mušutová, Simona Habaľová, Monika Mosejová, Štefan Szilva, Markéta Šimoni


Program:

K bodu 1:  Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb (ďalej len „PS1“) otvoril predseda PS1  Milan Andrejkovič.

Po privítaní všetkých prítomných členov PS1 dal priestor na doplnenie programu zasadnutia. Keďže návrhy na zmenu programu neboli uplatnené,  informoval, že zasadnutie sa bude riadiť programom, ktorý bol všetkým členom PS1 zaslaný v stanovenej lehote.

Predseda PS1 skonštatoval, že PS1 je uznášaniaschopná. Vyhotovením zápisu zo zasadnutia poveril pani Simonu Habaľovú, ktorá je tajomníčkou Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy. Zároveň informoval, že všetky zápisy zo zasadnutí PS1 budú v súlade so Štatútom Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy zasielané na pripomienkovanie členom PS1. Konkrétny zápis so zapracovanými pripomienkami členov PS1 po schválení predsedom PS1 bude publikovaný v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.

K bodu 2:  Príprava vykonávacieho predpisu v súlade s § 31 písm. a), písm. i) a písm. k)  v spojení s § 32 zákona  č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 Vo veciach zmeny legislatívy p. Mušutová informovala o novom zákone č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“), ktorý je účinný od 01.05.2019, z ktorého vyplýva povinnosť pre ÚPVII vydať nový vykonávací predpis k štandardom pre informačné systémy verejnej správy najneskôr do 01.05.2020. V súčasnosti ho všetci poznáme ako výnos MF SR č. 55/2014 Z. z.


Andrejkovič oboznámil prítomných so závermi zo zasadnutia pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta, ktoré boli odporúčané ako podnety na rokovanie PS 1:

a) zverejňovanie (vyzdieľanie) zdrojových kódov na www.data.gov.sk,

b) zavedenie povinnosti aktualizovať aj metadáta na data.gov.sk; v súčasnosti je iba povinnosť zverejňovať otvorené údaje,

c) požiadavka z Katastrálneho úradu na nové formáty pre priestorové štandardy.


Zároveň uviedol, že pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta tieto podnety podporila.

K uvedeným témam prebehla diskusia,  v rámci ktorej bolo uvedené najmä:

Andrejkovič uviedol, že všetkým členom PS1 budú zaslané uvedené dokumenty na pripomienkové konanie.


V rámci tohto bodu p. Andrejkovič predstavil prítomným novú webovú stránku Dátovej kancelárie https://datalab.digital/, v ktorej sa budú zverejňovať (okrem MetaIS) potrebné a užitočné informácie k činnosti PS1. 

Následne p. Szilva oboznámil prítomných so závermi 8. zasadnutia PS 1, ktoré sa konalo 25. 4. 2018 (agenda zverejnená v MetaIS).

Následne p. Szilva predstavil podnety do návrhu nového vykonávacieho predpisu, ktoré boli predmetom diskusie.

  1. povinná podpora Sk-Talk 3.0 (návrh NASES) -– v rámci diskusie odznelo najmä:

2. štandard názvoslovia elektronických služieb (návrh NASES) – v rámci diskusie odznelo najmä:


3. mapovanie dátových prvkov na centrálny model údajov

4. používanie formátovacích znakov v hodnotách dátových prvkov

5. tvorba dátovej štruktúry v prípade uplatňovania § 28 ods. 6 zákona o e-Governmente - (návrh NASES) – v rámci diskusie bolo uvedené najmä:

6. Ďalšie návrhy úprav štandardov

            - Opatrenie - novela Výnosu o jednotnom formáte elektronických správ

            - Pravidlo pre elementy číselníkov Codelist je potrebné povoliť aj pre iné ako základné číselníky, pričom ich je potrené odlišovať identifikátormi,

            - Úpravy XMLDataContainer

7. Povinnosť registrácie dátových prvkov do centrálneho modelu údajov pre účely publikovania datasetov s piatimi hviezdičkami.

Závery k bodu 2

  1. Mušutová oboznámila prítomných s legislatívnym procesom tvorby nových vykonávacích predpisov v nadväznosti na zákon o ITVS.
  2. Prítomným bola predstavená nová webová stránka https://datalab.digital/, v ktorej sa budú zverejňovať potrebné a užitočné informácie k činnosti PS1.
  3. Všetkým členom PS1 budú zaslané podnety zo zasadnutia pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta na pripomienkové konanie.
  4. Všetkým členom PS1 budú zaslané podnety do návrhu nového vykonávacieho predpisu na pripomienkové konanie.
  5. O každom návrhu sa bude hlasovať osobitne. Návrhy, ktoré nebudú schválené, budú predmetom ďalšieho zasadnutie PS 1.

K bodu 3: Rôzne

Predseda PS1 vyzval účastníkov na predloženie ďalších bodov na prerokovanie. Žiadne návrhy neboli uplatnené.

K bodu 4: Záver zasadnutia

Na záver zasadnutia predseda PS1 poďakoval všetkým za účasť a návrhy, ktoré odzneli  a ukončil zasadnutie PS1.


V Bratislave, 11. 06. 2019


Vyhotovila: Mgr. Simona Habaľová

Kontrolovala: JUDr. Monika Mušutová

Schválil: Ing. Milan Andrejkovič