Dátum: 14.01.2020
Miesto: v budove Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zasadačke Londýn  (2. poschodie, blok B) 

Čas: 13:00 hod.


Zúčastnení:
ÚPVII - predseda PS 1: Milan Andrejkovič

Úrad na ochranu osobných údajov SR: Martin Oczvirk

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby: Silvia Horváthová

Úrad pre verejné obstarávanie: Ing. Róbert Benko

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: Alena Tomková, Matúš Fojtl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: Mgr. Ján Horváth

Ministerstvo zdravotníctva SR: Vladimír Vlk

DITEC, a.s.: Martin Švoňavec

Ministerstvo vnútra SR: Juraj Muravský, Ing. Pavol Suja
Ministerstvo kultúry SR: Rastislav Machel

Združenie samosprávnych krajov: Tibor Baďura

IT asociácia Slovenska: Michal Pychtin

Ministerstvo hospodárstva SR: Marek Daniš

Ministerstvo spravodlivosti SR: Ing. Róbert Lukáč

ÚPVII: Monika Mušutová, Simona Senková, Monika Miazdrová, Monika Mosejová, Edita Antoniaková, Viktória Šunderlíková, Andrej Hajdúch, Michaela Galia Pallayová


Prizvaní:

Centrálna Správa Referenčných Údajov: Dalibor Maco, Tomáš KlimaK bodu 1:  Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie pracovnej skupiny PS1 pre dátové štandardy a štandardy názvoslovia elektronických služieb  (ďalej len „PS1“) otvoril predseda PS1 Milan Andrejkovič.

Po privítaní všetkých prítomných členov PS1, dal priestor na doplnenie programu zasadnutia. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR navrhol dať bod „Schvaľovanie návrhu vyhlásenia“ ako prvý, keďže z dôvodu pracovných povinností sa nemôžu zúčastniť celého zasadnutia. Predseda PS1 prijal návrh na zmenu programu (program v zápise zo zasadnutia je už so zohľadnenou zmenou).

Zápis so zapracovanými pripomienkami členov PS1 po schválení predsedom PS1 bude publikovaný v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len „MetaIS“).

V úvode p. Senková (ÚPVII) informovala o pripravovanej vyhláške ÚPVII o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Uviedla, že prebehlo medzirezortné pripomienkovanie konanie (ukončené 11.01.2020), aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky a začínajú sa rozporové konania. Predpokladaný dátum účinnosti novej vyhlášky je začiatok mája 2020.

Predseda PS1 informoval o pripravovanom návrhu zákona o údajoch, kde v roku 2019 sa pripravovala koncepcia, následne na jeseň v roku 2019 prebehlo priebežné aj medzirezortné pripomienkové konanie. Aktuálne prebiehajú ešte posledné rozporové konania. V najbližšom týždni by sa dané pripomienky mali zapracovať a vznikne tak nové znenie zákona. Šiesta časť Zákona o eGovernmente týkajúca sa referenčných údajov  je sa navrhuje presunúť do zákona o údajoch. Nový návrh sa opätovne zašle do medzirezortného pripomienkovania. Predseda PS1 vyzval členov, ktorí by sa chceli stať súčasťou pracovných skupín pripravujúcich zákon o údajoch, aby sa prihlásili, budú vítanými členmi.

P. Senková skonštatovala, že PS1 je uznášaniaschopná.


K bodu 2: Schvaľovanie návrhu na vyhlásenie:

 P. Šunderlíková (ÚPVII) informovala o činnosti za rok 2019 v oblasti číselníkov. Oboznámila prítomných so zmenami schvaľovacieho procesu v MetaIS. Začal schvaľovací proces základného číselníka časť obce a číselníkov katastra. Bol vypracovaný návrh jednotných referenčných identifikátorov pre základné číselníky.

P. Šunderlíková (ÚPVII) predstavila plány na rok 2020, kde okrem iného spomenula:

P. Šunderlíková (ÚPVII) taktiež informovala, že na dnešnom zasadnutí PS1 sa bude schvaľovať:

K daným návrhom v rámci pripomienkovania neprišli žiadne zásadné pripomienky.


Predseda PS1 informoval zúčastnených, že pri schvaľovaní návrhov majú hlasovať iba členovia, prípadne ak nie sú prítomní členovia, tak menovaní zástupcovia. Ďalej uviedol, že návrh je prijatý, ak súhlasí nadpolovičná väčšina z prítomných členov PS1.

Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom vyhlásenia základných číselníkov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za základné v zmysle predloženého návrhu?

     Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


P. Šunderlíková (ÚPVII) informovala ďalej o:


Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom na vyhlásenie základného číselníka časť obce v zmysle predloženého návrhu?

Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


P. Hajdúch (ÚPVII) oboznámil členov PS1 o pláne vyhlasovania referenčných údajov, kde spomenul najmä:

Ďalej uviedol nasledovné:

P. Hajdúch (ÚPVII) uviedol, že register adries je tvorený viacerými skupinami údajov, resp. atribútmi, ktoré boli na členov PS1 zaslané e-mailom. Jednotlivé atribúty sa viažu na identifikátor adresy, čo je aj samotný údaj v registri adries, ale môže to byť vnímané aj ako technický identifikátor, prostredníctvom ktorého sa bude medzi jednotlivými informačnými systémami referencovať adresa (je to niečo podobné ako pri fyzických osobách rodné číslo).

V rámci pripomienkového konania boli zaslané dve zásadné pripomienky:

Predseda PS1 vyzval členov pracovnej skupiny k hlasovaniu:

Súhlasíte s návrhom na vyhlásenie registra adries Ministerstva vnútra SR za referenčný register v zmysle predloženého návrhu?

Hlasovalo za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0


Diskusia k bodu 2:

V rámci diskusie odznelo najmä:

Závery k bodu 2:

K bodu 3:  Informácie o témach v pôsobnosti PS1

P. Senková informovala o nasledovných témach, ktorým by  sa pracovná skupina mala v nadchádzajúcom roku venovať:


Diskusia k bodu 3:

V rámci diskusie bolo spomenuté najmä:


K bodu 4: Predloženie návrhov zo strany členov PS1 na priority PS1 v roku 2020 a diskusia o týchto návrhoch

V rámci bodu bola vyslovená požiadavka, aby sa priorita kládla na centrálny model údajov, keďže vo všetkých informačných systémoch sa nejaké údaje vyskytujú, aby sme ich preto štandardizovali.


K bodu 5: Rôzne

Predseda PS1 vyzval účastníkov na predloženie ďalších bodov na prerokovanie s tým, že budú prerokované na najbližšom zasadnutí PS1.


K bodu 6: Záver zasadnutia

Na záver zasadnutia predseda PS1 poďakoval všetkým za účasť a návrhy, ktoré odzneli  a ukončil zasadnutie PS1.

V Bratislave, 26. 01. 2020


Vyhotovila: Mgr. Monika Miazdrová

Kontrolovala: Mgr. Simona Senková, JUDr. Monika Mosejová

Schválil: Milan Andrejkovič